Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

             Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu daje możliwość osobom prowadzącym działalność gospodarczą zaoszczędzenia środków finansowych w sytuacji, gdy pojazd danego rodzaju przez jakiś okres czasu nie będzie przedsiębiorcy potrzebny.

Czasowego wycofania z ruchu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, w drodze decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. Ustawodawca tym samym wykluczył możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu osobowego do 3,5 t. Trafnie specjaliści podkreślają, że celem wprowadzenia takiego rozwiązania była możliwość czasowego wycofania pojazdów z ruchu wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ma to szczególne znaczenie przy czasowym zawieszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydawana jest przez starostę po złożeniu przez właściciela pojazdu lub właściwy podmiot do depozytu u starosty dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres wycofania może być także jednorazowo przedłużony, jednak łącznie nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego wycofaniu z ruchu. W tym czasie obowiązkiem właściciela lub właściwego podmiotu jest zapewnienie wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania. Owo zabezpieczenie powinno polegać na zabezpieczeniu pojazdu przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz na zachowaniu innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wynosi 80 zł za 2 miesiące.  Z kolei czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłata ulega zwiększeniu za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł od 3 do 12 miesiąca, o 2 zł od 13 do 24 miesiąca oraz o 0,25 zł od 24 do 48 miesiąca. Należy pamiętać, że po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, skutkujące zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. W tym przypadku składka ubezpieczeniowa, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%. Obowiązkiem posiadacza pojazdu jest niezwłoczne powiadomienie zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
W razie jego niedopełnienia, zakład ubezpieczeń może odpowiednio podwyższyć składkę ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w którym ustało czasowego wycofanie pojazdu
z ruchu. Wg danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w 2010 roku z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu skorzystało około 14 tysięcy posiadaczy pojazdów. Możliwość ta jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którzy z uwagi na swoją sytuację mogą zaoszczędzić na obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdu. Takie korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców powoduje jednocześnie zmniejszenie dochodu samorządów, do których wpływa przecież podatek od środków transportu.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.).;

- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów
z ruchu (Dz. U. nr 285, poz. 2856 ze zm.).

adw. dr Bogusław Sowa
Kancelaria Adwokacka
ul. 3-go Maja 7/1
35-030 Rzeszów
tel. 889 218 686