Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników


 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje dwa tryby ubezpieczenia:

obowiązkowy, z mocy ustawy:

dla rolników - osób fizycznych prowadzących osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 hektara przeliczeniowego, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu i nie mają ustalonego prawa do świadczeń

dobrowolny, na wniosek:

dla rolników, których stałym źródłem utrzymania jest gospodarstwo o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego

 

Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczenia:

- wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie:

- emerytalno-rentowe:

           

W trybie ww. ustawy, ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega:

- rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą
w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych.

- małżonek rolnika 

- domownik  osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana
z rolnikiem stosunkiem pracy.

 

Ubezpieczenie dobrowolne – na wniosek

Obejmuje osoby, które nie spełniają warunków do objęcia tym ubezpieczeniem w trybie obowiązkowym.

 

Ponadto wskazać należy, iż ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje:

- osoby pobierające tzw. unijną rentę strukturalną – wyłącznie ubezpieczenie emerytalno-rentowe;

- osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie przez co najmniej
3 lata, które rozpoczną dodatkowo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności.

 

Podleganie ubezpieczeniu przez rolników - przedsiębiorców określa kwota graniczna podatku należnego od przychodów z pozarolniczej działalności w poprzednim roku  podatkowym.
W chwili obecnej jest to kwota 2.528,00 zł.


Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Składki mają wymiar miesięczny i są opłacane w terminach kwartalnych za każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym, w tym:

- na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdą osobę objętą obowiązkowo tym ubezpieczeniem składka obowiązuje w jednakowej kwocie,

- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe składki są zróżnicowane. Miesięczna składka podstawowa odpowiada 10 proc. emerytury podstawowej,

- dodatkową zróżnicowaną składkę emerytalno-rentową płacą ubezpieczeni
w gospodarstwach o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych.

 

Z kolei osoby prowadzące dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązuje dwukrotność składki podstawowej (oraz możliwa składka zróżnicowana,
w wymiarze uzależnionym od wielkości gospodarstwa rolnego).

 

 

 

 

 

Literatura: ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1403)